Menu Scripts

Demo

Demo

Quản trị & phát triển con người

Screenshot ss

Lean HRM

Giải pháp quản trị và phát triển nhân sự.
Screenshot ss

Lean KPI/OKR

Giải pháp quản lý KPI/OKR.

Quản lý dự án

Screenshot ss

Lean PM

Giải pháp phần mềm quản lý dự án.

Quản lý thông tin

Screenshot ss

Search UI Interface

Giao diện tìm kiếm có thể được truy cập từ điện thoại di động đến máy tính để bàn.
Screenshot as

Search Admin Interface

Toàn quyền truy cập để quản lý dịch vụ Tìm kiếm ứng dụng của bạn.